Ochrana osobních údajů dle GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dovolujeme si Vás informovat, že uzavřením smlouvy udělujete souhlas společnosti: EHL, s.r.o., IČO 25971417, DIČ CZ25971417 se sídlem Lukavice 46, 516 03 Lukavice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C, vložka 18211 (dále jako „správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení") aby zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo, které jste ji poskytli nebo je správce získal na základě vyplnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Kontaktní údaje správce jsou
adresa: EHL, s.r.o., Lukavice 46, 516 03 Lukavice
email: ehl.zetor@email.cz
telefon: 494542245

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je jejich využití v rámci vzájemných obchodních vztahů zejména k vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. A dále také pro zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Některé z osobních údajů zpracovává po dobu pevně stanovenou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti daňové a účetní.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, právo na výmaz osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu naší provozovny: EHL, s.r.o. Lukavice 46, 516 03 Lukavice nebo email: ehl.zetor@email.cz. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby – naši zaměstnanci, příp. externí účetní, daňoví a právní poradci, kteří dostávají tyto osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Nepředávají se třetím osobám, s výjimkou státních institucí (zejména finanční úřad) při plnění právních povinností.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2019

Proč nakoupit u nás

  • produkty reálně skladem

  • odesíláme v den objednání

  • neskladové následující pracovní den

  • jsme autorizovaný prodejce Zetor


Vaše dotazy zodpoví: 

Petra Knapiková

Napište nám